วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ติวอังกฤษ

นักเรียนชั้น ม.5 ติวภาษาอังกฤษ 13.00-15.00 น.
ณ หอประชุมพญามังราย วิทยากรจากสถาบัน C.L.C

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมแนะแนว

พี่ๆ ชาวคณะสัตวแพทย์ มาแนะนำการเตรียมตัวสอบและ การเรียนในคณะสัตวแพทย์ ให้กับน้องๆสายชั้น ม.5 คาบ กิจกรรมแนะแนววันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่ ม.5 รับน้องสายรหัส ม.4

บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2559 กิจกรรม พี่ ม.5 รับน้อง ม.4 
ณ สนามหน้าลานพระ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย


       พี่ๆ ม.5 แต่ละห้องแต่ละโปรแกรมจัดเตรียม สถานที่และกิจกรรมสำหรับน้องใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นความสามัคคี การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ตลอดเวลาในช่วงของการจัดกิจกรรม จะมีครูประจำชั้น และ ครู LS ของทุกห้องคอยดูแลและเป็นที่ปรึกษา ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งานจัดสถานที่วันประชุมผู้ปกครอง 1/2559

สายชั้น ม.5 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เตรียมสถานที่ วันประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมงานสายชั้น ม.5 ได้ร่วมประชุมและเตรียมการตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559